Badania uczniów i studentów

Uczeń zgłaszający się na badania winien posiadać:

 • Skierowanie w oryginale ze szkoły lub uczelni.
 • Dowód tożsamości (legitymacja szkolna) oraz PESEL.
 • Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada ).
 • Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 • Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 • Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 • Bilans ucznia wraz z kserokopią ( nie dotyczy kandydatów na studia i studentów).

Badania uczniów przeprowadzane są w siedzibie

MEC MEDYCYNA CZŁOWIEK Poradnia Medycyny Pracy

Fabryczna 4 lok. 1B (I piętro) bezpłatny parking z tyłu budynku

Tel. 535 305 103

INFORMACJE DODATKOWE

Badania lekarskie zakresu medycyny pracy:

 • kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • oraz uczestników studiów doktoranckich

są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U. z 2014r. poz. 1144).

Podstawą do przyjęcia jest prawidłowo wypełnione skierowanie przez placówkę dydaktyczną.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • aktualną podstawę prawną,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich,
 • dokładne określenie czy badanie dotyczy kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej, ucznia tej szkoły lub studenta, czy kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • datę wystawienia skierowania,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

„Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 1184).

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Badania uczniów i studentów dla bezpieczeństwa wszystkich